فقط به فقط کیرهای کلفتو بزرگو تمیزو همه مدل میخورمو میلیسمو تو دهنم تلمبش میزنم بدفعات طولانی/اگر احیانا دوتا کیر کلفت همزمان هم باشند در خدمتشونم/35 سالمه/وزنم 88/قدم 172