علاقه ی زیادی دارم به زن و دختران تپل و گوشتی بین ۸۰ تا ۱۵۰ کیلو سن و قیافه مهم نیست
هرکس هم بتونه معرفی کنه بهش دستخوش میدم
فقط یه کوسو کون چاقو بزرگ میخوام