قیافه و سن مهم نیست فقط چاق و گوشتی باشه هرکی هم معرفی کنه بهش دستخوش میدم