مفعول یا ساکر میخوام از بوکان - مهاباد - سقز و اطراف ساپورت هم میشه کسی بود بیاد پی وی