سلام آرمانم ۱۹ تهران دانشجوام برده و فوت فیتیشم از ۱۴ سالگی با حسم اشنا شدم و تجربه بردگی برای دوتا میسترس کاربلد رو داشتم ک ه ازم خیلی راضی بودن برام اعتماد و رازداری و لذت بردن از رابطه خیلی مهمه دام های عزیز و شیمیل های محترم لطفا برا اشنایی بیشتر پیام بدند