آرمانم ۱۹ اسلیوم تجربه بردگی برا دوتا میسترس کار بلد رو داشتم رازدار و مورد اعتمادم لطفا دام خای عزیز پیام بدند