یه دوستی باکیفیت خوش چهره هستم انعطاف پذیر بااخلاق ومودب