سلام
٢٨ ام مهرشهر کرج تنها زندگی میکنم،
سن خانوم زیاد برام مهم نیست، ولی تکپر باشه.
تلم : eh_1234