آقای این سوال تصادفی تویه تنظیمات چی بنویسیم هر چی مینویسیم میگه جواب درست نیست