سلام کسی جنده سن و سال دار سراغ داره یزد که اهل رفاقت و... باشه
شیرینش محفوظه