جووووون مرسی جووون افتخار میکنم به همچین زنی که دارم. عاشقشم از ته دل