سلام .گی متاهل ترجیحا مفعول..یا دوطرفه از مشهد جهت داشتن رابطه بر اساس اعتماد دوطرفه...من افشین از مشهد پوزم فاعل