دنبال یک دوست و رابطه میگردم
کسی هست از گنبد که پایه باشه؟