سلام خانومای محترم سایت
به دنبال یک خانوم یا دختر محترم جهت دوستی یا سکس پولی هستم
فقط از رشت و انزلی لطفا
اگر مچ باشیم دوست خوب میشیم
و از لحاظ مالی ساپورت مبکنم
برای سکسم کسی باشه پول خوب میدم
پسر مودب ترو تمیز شیو شده مرتب
سکس عالی و ارضا ۱۰۰درصد