سلام،از زنجان گی واقعی هست؟سن پایینم باشه همه جوره پایشم،ساپورت میکنم!!!
فاعلم،بستگی ب طرفم داره،پوزم!
۹۵ ۱۸۱ ۳۲,مکانم بعضی موقع ها دارم,کسی پایه رفاقت و رابطه س ،در خدمتم!خیلی مهمه برام با شخصیت بودن و اخلاق،یا علی