برده ی خانم مودب و با شخصیت جهت زندگی موقت مشترک در کیش به همراه ساپورت نیازمندم