یه خانم مهربون هم فکر برای رابطه دائمی میخوام همه چیزم دارم وضع مالیمم خوبه از اهواز باشه شایدم ازدواج